კვლევები და ანგარიშები

გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი I)

მონიტორინგმა აჩვენა, რომ ქართულ მედიაში სტერეოტიპული აზროვნება და მიდგომები ჭარბობს. ქალებსა და ქალთა საკითხებზე მომზადებული ჟურნალისტური მასალების უმეტესობა გენდერულ სტერეოტიპებს არათუ ამცირებს, არამედპირიქით, აძლიერებს. ჟურნალისტები არ არიან გათვითცნობიერებული გენდერის საკითხებში და შესაბამისად, გენდერული სტერეოტიპებითა ზროვნებენ, რაც ხელს უწყობს ამ სტერეოტიპების გამყარებას. ეს ხდება როგორც სიტყვით (დაბეჭდილი თუ ზეპირი ტექსტი) და გამოსახულებით (ვიდეო თუ ფოტო მასალა), ასევე საკითხების არაგენდერმგრძნობიარე გაშუქებით.

კვლევის ავტორი: ქეთი მსხილაძე
პერიოდი: 15 მარტი – 15 აპრილი, 2011

ბმული: გენდერული სტერეოტიპები ქართულ მედიაში (ნაწილი I)

მსგავსი პოსტები

სიძულვილის ენა წინასაარჩევნო დისკურსში, საპრეზიდენტო არჩევნები 2018

სიძულვილის ენისა და ანტიდასავლური განწყობების მონიტორინგი წინასაარჩევნო დისკურსში

ქალები პარტიებში

სიძულვილის ენა და გენდერული წარმომადგენლობა მედიაში, 2016