სექსისტური სიძულვილის ენის ქართული ინდიკატორები
სამუშაო ფოკუს-ჯგუფების ანგარიში

ავტორი: გიორგი ურჩუხიშვილი

ანგარიში ხელმისაწვდომია აქ

ანგარიში გამოცემულია გაეროს განვითრების პროგრამის (UNDP) და შვედეთის მთავრობის გაეროს
ერთობლივი პროგრამის „გენდერული თანასწორობისთვის“ ფარგლებში. გამოცემაში გამოთქმული
მოსაზრებები ავტორისეულია და შეიძლება არ ასახავდეს ზემოთ ჩამოთვლილი საერთაშორისო
ორგანიზაციების მოსაზრებებს.